19 milyar liralık buğday ithal ettik


Açıklama: Türkiye, 2003’ten 2013 sonuna kadar 11 yılda 8,4 milyar dolarlık, yaklaşık 19 milyar liralık buğday ithal etti. Aynı dönemde ihracat 546 milyon dolar.
Kategori: Ekonomi
Eklenme Tarihi: 07 Aralık 2014
Geçerli Tarih: 04 Temmuz 2020, 05:54
Site: GİRESUN HABER SİTESİ, giresun, haber, giresunlular
URL: http://www.giresunlular.com/haber_detay.asp?haberID=1081


Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si (TMO), "2013 Hu­bu­bat Ra­po­ru"nu ya­yın­la­dı. 215 say­fa­lık ra­por, çift­çi­le­rin köy­le­ri­ni bı­ra­kıp kent­ler­de iş­siz­ler or­du­su­na ka­tıl­ma­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de son dö­nem­de ade­ta pat­la­yan hu­bu­bat it­ha­la­tın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du.

2008 SONRASI HIZLI ARTIŞ

Ra­po­ra gö­re AK Par­ti Hü­kü­me­ti­’nin ik­ti­dar­da ol­du­ğu 2003-2013 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan 11 yıl­da, 27,6 mil­yon ton buğ­day it­ha­la­tı ya­pıl­dı. Bu it­ha­lat özel­lik­le 2008'den iti­ba­ren da­ha faz­la art­tı.

RUSYA VE KAZAKİSTAN

2008'de ilk kez 3,7 mil­yon ton dü­ze­yi­ne çı­kan it­ha­lat, 2011'de zir­ve yap­tı, 4,7 mil­yon to­nu aş­tı. 2013 yı­lı buğ­day it­ha­la­tı ise 4 mil­yon ton ol­du. Söz ko­nu­su 11 yıl­lık dö­nem­de yurt­dı­şın­dan it­hal edi­len buğ­da­ya öde­nen dö­viz ise 8 mil­yar 376 mil­yon do­la­rı aş­tı. Yurt­dı­şın­da­ki ya­ban­cı ül­ke çift­çi­le­ri­ne ak­ta­rı­lan bu pa­ra­nın bu­gün­kü kur­la TL kar­şı­lı­ğı ise 18 mil­yar 762 mil­yon li­ra­yı ge­çi­yor. Tür­ki­ye buğ­day it­ha­la­tı­nı özel­lik­le Rus­ya, Ka­za­kis­tan, ABD ve Uk­ray­na gi­bi ül­ke­ler­den ger­çek­leş­tir­di.

YILLIK ÜRETİMDEN FAZLA

Tür­ki­ye en son 2013 yı­lın­da yak­la­şık 18 mil­yon to­nu ek­mek­lik, 4 mil­yon to­nu da ma­kar­na­lık ol­mak üze­re top­lam 22 mil­yon ton buğ­day üret­ti. Bu­na gö­re söz ko­nu­su dö­nem­de it­hal edi­len buğ­da­yın top­lam mik­ta­rı, ül­ke­nin bir yıl­da üret­ti­ği buğ­day mik­ta­rı­nın bi­le üze­ri­ne çık­tı. Tür­ki­ye­’nin 2013 yı­lın­da iç pi­ya­sa­da tü­ket­ti­ği buğ­day ise 19,4 mil­yon ci­va­rın­da ol­du.

UCUZA SATTIK PAHALI ALDIK

Ay­nı 11 yıl­lık dö­nem­de Tür­ki- ­ye­’nin top­lam buğ­day ih­ra­ca­tı ise sa­de­ce 2 mil­yon 910 bin ton­da kal­dı. Buğ­day ih­ra­ca­tın­dan el­de edi­len dö­viz gir­di­si ise 546 mil­yon do­lar ol­du. Bu ve­ri­le­re gö­re ay­nı dö­nem iti­ba­riy­le buğ­day it­ha­la­tı, buğ­day ih­ra­ca­tı­nın yak­la­şık 10 kat üze­rin­de ger­çek­le­şir­ken, buğ­day it­ha­la­tı­na öde­nen dö­viz, ih­ra­cat­tan el­de edi­len dö­vi­zin 15 ka­tı­nı aş­tı. Do­la­yı­sıy­la yurt­dı­şı­na buğ­da­yı ucu­za ih­raç eder­ken, da­ha pa­ha­lı buğ­da­yı it­hal et­ti.

UN, BULGUR İHRACATI ARTTI

Ra­por­da son dö­nem­de buğ­day it­ha­la­tın­da ya­şa­nan bü­yük ar­tı­şın un, ma­kar­na, bis­kü­vi, ir­mik ve bul­gur gi­bi buğ­da­ya da­ya­lı ma­mul mad­de ih­ra­ca­tın­da­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

Ra­po­ra gö­re söz ko­nu­su ma­mul mad­de­le­rin ih­ra­ca­tı 2008 yı­lın­da 1 mil­yar 268 mil­yon do­lar­dan 2013 yı­lın­da 2,4 mil­yar do­la­ra çık­tı.

BUGÜN GAZETESİ